Let me guess why you are here; you are looking for the JAMB Recommended Textbooks for Igbo. If that is the case, let me assure you this post contains the list of JAMB recommended textbooks that you need to prepare for Igbo.

jamb logo
jamb logo

Having said that, this is to inform all the JAMB candidates who will be writing English Language as one of they JAMB subject combinations in the upcoming JAMB exam that the list of JAMB recommended textbooks for Igbo is now available here.
You need to use JAMB recommended textbooks for Igbo to prepare for your JAMB so as to increase your chances of scoring high in Igbo. You can also check out JAMB Syllabus For Igbo here or JAMB syllabus for all subjects here.

JAMB Recommended Textbooks for Igbo

The recommended textbooks for Igbo are as follows:

1. Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995) Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.
2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999) Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.
3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991) Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.
4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999) Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc
5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.
6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha: Houston Publishers Ltd.
7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.
8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdịnala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.
9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.
10. Ụba – Mgbemena, A. (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan: Gold Press Ltd.
11. Anọzie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.
13. Ofili, D. N., Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge Publishers.

Write A Comment