Let me guess why you are here; you are looking for the JAMB Recommended Textbooks for Yoruba. If that is the case, let me assure you this post contains the list of JAMB recommended textbooks that you need to prepare for Yoruba.

jamb logo
jamb logo

Having said that, this is to inform all the JAMB candidates who will be writing English Language as one of they JAMB subject combinations in the upcoming JAMB exam that the list of JAMB recommended textbooks for Yoruba is now available here.
You need to use JAMB recommended textbooks for Yoruba to prepare for your JAMB so as to increase your chances of scoring high in Yoruba. You can also check out JAMB Syllabus For Yoruba here or JAMB syllabus for all subjects here.

JAMB Recommended Textbooks for Yoruba

The recommended textbooks for Yoruba are as follows:

LANGUAGE

Abíọ́dún, J. (1995).Àròkọàti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.

Adéwọlé, L. O. et al.(2000).Exam Focus –Yorùbá Language for WASSCE/SSCE,Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (1978).Essentials of Yorùbá Grammar,Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (ed.).(1990).Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II,Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (2008).Ẹ̀kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀rọ̀ Yorùbá,Akurẹ: Montem Paperback.

Awóbùlúyì, O. (2013).Ẹ̀kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá,Oṣogbo: Atman Ltd.

Babalọlá,A. (ed.) (1991).Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI –SSIII,Ìbàdàn: Longman.

Bámgbóṣé,A. (ed.) (1984).Yorùbá Metalanguage (Èdè-ÌperíYorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.

Bámgbóṣé, A. (1990).Fọnọ́lọ́jìàti Gírámà Yorùbá,Ìbàdàn.

Mustapha, O. (ed.).(1988).Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI –SSIII Ìbàdàn, Macmillian Publishers.

Mustapha, O. (ed.).(1991).Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.

Ọdẹ́tókun, A. et al.(2005).Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá,Ìbàdàn: Macmillan Publishers.

Owólabí, K. (1989).Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1):Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì,Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.

Owólabí, O.etal.(1999).Countdown WASSCE/SSCE,NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá)Ìbàdàn: Evans.

Ọyádèyí, O. (1998).Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jìàti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn:Heinemann.

LITERAURE

All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.

CULTURE

Adéoyè, C. L. (1979).Àṣààti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.

Adéoyè, C. L. (1985).Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀sìn Yorùbá,Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.

Ládéĺé, T. A.A.et al.(1986).Àkójọpọ̀ ÌwádìíÌjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá,Ìbàdàn: Macmillian Publishers.

Write A Comment